پدر موشکی ایران

تنها راه رسیدن به سعادت فقط بندگی خداست/شهید علی خلیلی

پدر موشکی ایران

تنها راه رسیدن به سعادت فقط بندگی خداست/شهید علی خلیلی

آخرین نظرات

نمـاز شب کنـار لولـه های "آزمایشـگاهی، ...... "

بسیجی ساده | چهارشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۴، ۰۵:۵۵ ب.ظ

http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/ey_vNpZMgT74pvR36hkSmXwPFuYKEZzBDeuxaTYueCyLgHw1WpQ4tA/s/w535/

من در نطنـز با شب بیـداری،
با کار مضاعـف،
با دوری از زن و بچـه،
با غنی سـازی،
با پیشرفـت در انرژی هستـه ای،
با یـو سی اف،
با فلان فرمـول شیمیـایی
و با نمـاز شب کنـار لولـه های آزمایشـگاهی،
مشغـول مبـارزه دیگـری با فتنه هستـم»...

این جمله از شهید مصطفی احمدی روشن است،
نوشته شده در همان سال هشتاد و اشک . . ..

  • بسیجی ساده